PARTNERSKÉ ORGANIZACE

Projektu Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech (Koalice pro boj s projevy nenávisti na internetu) se účastní 8 organizací ze 7 zemí: Sofijská asociace pro rozvoj (Bulharsko) – hlavní partner, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Itálie), Languages Company (Spojené Království), Centrum pro mír (Chorvatsko), Člověk v tísni (Česká republika), Asociatia Divers (Rumunsko), Associazione FORMA.Azione (Itálie) a město Agii Anargiri-Kamatero (Řecko).

 

Sofijská asociace pro rozvoj (Bulharsko) 

 

SDA

Sofijská asociace pro rozvoj (SDA) je centrem zdrojů pro výzkum, analýzy, inovace a pokusy, které podporuje a vytváří vhodné podmínky pro kontinuální vedení dialogu mezi občanskou společností, podniky, vedením města Sofie a akademickými institucemi. Tuto asociaci zřídila městská rada Sofie výnosem číslo 348 dne 8. 7. 2010. Jedná se o nezávislou organizaci vedenou u obecního soudu v Sofii ve složce číslo 495/2010 za účelem veřejné prospěšnosti v souladu se zákonem o neziskových právních entitách. Začínala jako centrum pro diskuzi týkající se obecní politiky zejména na poli kultury, během posledních 6 let se však prosadila nejen jako středisko inovací, ale také jako aktivní účastník vytváření a zavádění mnohých veřejných opatření a prosazování inovací a investic v oblasti lidského kapitálu.

 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Itálie)

I.U.L.M.

Istituto Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.) založila nadace Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori. Vznik tohoto univerzitního institutu inicioval senátor Carlo Bo a profesor Silvio Baridon. Institut se nadále úzce zaměřuje na dynamiku světa práce, avšak věnuje se také svému cíli vybavit své studenty kulturním vzděláním skrze inovativní studijní kurzy. Byl původně založen jako ústřední bod výuky v oblasti jazyků a komunikace, avšak dnes funguje i jako špičkové centrum pro odvětví turismu a kulturního dědictví. Tento univerzitní ústav nabízí ucelený výběr studijních programů všech úrovní díky svým čtyřem fakultám a množství bakalářských i magisterských programů i kurzů pro profesionály.Istituto Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.) založila nadace Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori. Vznik tohoto univerzitního institutu inicioval senátor Carlo Bo a profesor Silvio Baridon. Institut se nadále úzce zaměřuje na dynamiku světa práce, avšak věnuje se také svému cíli vybavit své studenty kulturním vzděláním skrze inovativní studijní kurzy. Byl původně založen jako ústřední bod výuky v oblasti jazyků a komunikace, avšak dnes funguje i jako špičkové centrum pro odvětví turismu a kulturního dědictví. Tento univerzitní ústav nabízí ucelený výběr studijních programů všech úrovní díky svým čtyřem fakultám a množství bakalářských i magisterských programů i kurzů pro profesionály.

 

Languages Company (Spojené království)

 


TLC

Organizace The Languages Company (TLC) byla založena v roce 2008 v souladu s anglickou národní strategií pro jazyky. Její činnost se vztahuje k jazykové politice, pedagogice výuky jazyků a jazykových zdrojů. Je úzce propojena se všemi hlavními národními i mezinárodními organizacemi, jež podporují zlepšení jazykových schopností ve Spojeném království, v evropských zemích i ve světě. Příkladem jsou organizace jako Association for Language Learning (sdružení učitelů jazyků), University Council for Modern Languages, CERCLES (evropská jazyková centra), FIPLV (mezinárodní federace učitelů), Rada Evropy nebo ECML.

 

Centrum pro mír (Chorvatsko) 

 


Centre for Peace

Centrum pro mír, nenásilí a lidská práva (Osijek) bylo založeno v roce 1992 s cílem přispět k nastolení udržitelného míru a posílení nenásilné kultury v regionu rozpolceném válkou. Centrum se zaměřuje na porušování lidských práv v rámci místní komunity, psychosociální podporu obětí a přípravou zázemí pro mírumilovný návrat vysídlených osob a uprchlíků. Naší misí je vybudovat společnost založenou na kultuře míru. Na tomto cíli pracujeme pomocí posilování účasti jednotlivců, iniciativ a organizací občanské společnosti na pozitivních společenských změnách. Přispíváme tak k podpoře občanské společnosti a vládě práva.

 

Člověk v tísni (Česká republika) 

 


Centre for Peace

Centrum pro mír, nenásilí a lidská práva (Osijek) bylo založeno v roce 1992 s cílem přispět k nastolení udržitelného míru a posílení nenásilné kultury v regionu rozpolceném válkou. Centrum se zaměřuje na porušování lidských práv v rámci místní komunity, psychosociální podporu obětí a přípravou zázemí pro mírumilovný návrat vysídlených osob a uprchlíků. Naší misí je vybudovat společnost založenou na kultuře míru. Na tomto cíli pracujeme pomocí posilování účasti jednotlivců, iniciativ a organizací občanské společnosti na pozitivních společenských změnách. Přispíváme tak k podpoře občanské společnosti a vládě práva.

 

Asociația Divers (Rumunsko) 

 


Asociatia Divers

Organizace Asociatia Divers od roku 2007 podporuje šíření povědomí o diverzitě a úctu k ní (v podobě kulturní, etnické, sociální, jazykové, náboženské, genderové atd.), a to pomocí spravedlivého prosazování lidských práv, demokratických hodnot, rovných příležitostí a nenásilné činnosti, v pozadí čehož stojí aktivní občanská společnost. Naším cílem je inkluzivní, interkulturní společnost založená na evropských hodnotách, která zachovává sociální a kulturní diverzitu, jež se rozvíjela po staletí. Zaměřujeme se zvláště na problematiku romského etnika a komunit. Abychom těchto cílů mohli dosáhnout, náš multikulturní tým složený i z dobrovolníků zavádí do praxe víceleté programy (centrum zdrojů pro neziskové organizace, centrum pro sociální inkluzi, národní interkulturní dětská soutěž s názvem Diverzita – Druhá šance pro budoucnost, akademie pro maďarské ženy), ale také další specifické krátkodobé projekty financované za pomoci ESF, Norských fondů a dalších zdrojů.

 

Associazione FORMA.Azione (Itálie)

 


FORMA.Azione

Centrum FORMA.Azione se zaměřuje na vzdělávání a odbornou přípravu mladých i dospělých. Bylo založeno v roce 1997 a v jeho pozadí stojí 3 partnerské organizace a 12 zaměstnanců, mezi něž patří vyučující, tvůrci projektů zaměřených jak na Evropskou unii, tak na vzdělávání a odbornou přípravu, administrativní pracovníci a další spolupracovníci. Mezi úspěchy tohoto centra patří: certifikace ISO 9001 získaná v roce 2002, status akreditovaného regionálního vzdělávacího centra od roku 2003, rozsáhlá síť partnerských vztahů s veřejnými institucemi, soukromými podniky, rejstříky profesionálů, centry celoživotního vzdělávání a nevládními organizacemi, členství v organizacích EPRA a EfVET, více než 500 externích odborných spolupracovníků a poradců.

 

Město Agii Anargiri-Kamatero (Řecko) 

 


AAK


Město Agii Anargiri-Kamatero (AAK) vzniklo spojením dvou oddělených obcí (Agii Anargιri a Kamatero) a nachází se v centru Západních Atén. Klade si za cíl stát se moderním, průkopnickým městem, které svým téměř 63 000 obyvatel nabízí služby na vysoké úrovni. Jeho vedení se snaží dosáhnout co nejlepší úrovně služeb v mnoha oblastech, mezi něž patří například sociální péče, lidská práva, zdravotnictví, prevence, vzdělání, kultura atd.