БИБЛИОТЕКА

Публикуваме седем национални доклада, очертаващи националните контексти в България, Хърватия, Чехия, Гърция, Италия, Румъния, Великобритания. Докладите  представят и оценка на превенцията и отговорите на разпространяването на речта на омразата в интернет. В тях ще намерите информация и за нормативната уредба в съответната държава, разработена с цел идентифициране, ограничаване и премахване на речта на омразата онлайн; механизмите за мониторинг и докладване на речта на омразата; случаи на противодействие на реч на омразата със законови механизми, практики на гражданското общество. Анализите са фокусирни основно върху реч на омразата, насочена срещу мигранти и бежанци.
Седемте национални доклада са допълнени с мониторинг на медийно съдържание на профили в социалните мрежи. Целта ни е да изследваме, анализираме, класифицираме и сравним нивата и тенденциите в речта на омразата в интернет срещу бежанци и мигранти.
Публикуваме и два сравнителни доклада на основата на докладите, представящи националните контексти и медийния мониторинг.
Публикуваме и различни информационни материали.

Ако желаете да споделите интересна статия, доклад, презентация по темата за противодействие на речта на омразата, свържете се с нас и ние ще я публикуваме на платформата.Допълнителни Обучителни материали


Законодателство, регламенти, директиви

* Декларация за правата на човека, http://abm-bg.org/wp-content/uploads/2014/01/Universal_Declaration_BUL.pdf
* Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България (2014-2020 г.). Държавна агенция за бежанците при МС. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1327
* European Convention on Human Rights, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
* Charter of Fundamental Rights of the EU, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm Audiovisual Media Services Directive (2010/13/EU)
* Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f
* The Framework Decision on racism and xenophobia (Рамково решение за борба с расизма и ксенофобията), http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/framework-decision/index_en.htm

Добри практики

* ИНТЕГРА: Наръчник за одит на интеграцията на граждани на трети страни на градско ниво. Мeтодика за оценяване и картографиране на градски политики и практики за интеграция на граждани на трети страни. Наръчникът е създаден по проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз, https://integra-eu.net/images/city_audit_toolkit/Intergra_City_Audit_Toolkit_BG.pdf

* Наръчник с добри практики (интеркултурен диалог). Публикацията е осъществена от Сдружение Съвремие в рамките на проект по Програма за младежки дейности 2006-2007г. с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта, http://www.savremie.org/files/savremie_book_full.pdf
* Наръчник с добри практики (човешки права, антидискриминация, интеркултурен диалог). Наръчникът е създаден по Програма „Диалог на гражданското общество,“ проект „Отключи богатствата.“, http://www.agora-bg.org/assets/files/narachnik%20bg%20web2.pdf
* COMPASS: Наръчник за обучение по правата на човека за младежи подготвен от Съвета на Европа, https://www.coe.int/bg/web/compass/migration
* Responding to Cyberhate: Toolkit for Action, Anti-Defamation League (ADL), August 2010, http://www.adl.org/assets/pdf/combating-hate/ADL-Responding-to-Cyberhate-Toolkit.pdf
* The Online Civil Courage Initiative (OССI) Information Pack On Counterspeech Engagement http://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2016/06/OCCI-Counterspeech-Information-Pack-English.pdf. Полезни идеи и съвети за създаване на кампания и алтернативни послания срещу езика на омразата.

Статии, презентации, научни публикации

* Н. Живановски, „Различни гледни точки за езика на омразата и неговото отношение към свободата на словото в американската и европейската теория и практика.“ Доклад от сборника Научни Трудове на Русенския Университет, 2010, том 49, серия 5.2, 84, достъпна на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp10/5.2/5.2-15.pdf * Христина Соколова, "Дефицитът на съчувствие” в контекста на бежанската криза в Европа“. Доклад от сборника Научни трудове на Русенския Университет, 2015, том 54, серия 5.2 http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/5.2/5.2-18.pdf
* Вяра Ганчева, „Дискриминацията, скрита в думите: свободата на словото срещу речта на омразата в епохата на мултикултурализма“. Статия по проект “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://spoc-s.com/osnova/uploads/2013/09/prezentacia.pdf
* Андреана Ефтимова, Автореферат на дисертационен труд „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ file:///C:/Users/Galya/Downloads/Avtoreferat_Dvojstven-ezik-v-mediite_Eftimova.pdf
* Орлин Спасов, „Дефиниции на езика на омразата“. Публикация подготвена по проект на Фондация „Медийна демокрация” София, юли 2015 http://antihate.europe.bg/sites/antihate.europe.bg/files/uploads/untitled_folder/definicii.pdf
* Юлиана Николова, Орлин Спасов, Николета Даскалова (съставители), Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти, София 2016, http://antihate.europe.bg/sites/antihate.europe.bg/files/uploads/antihate_index.pdf

Доклади на Европейската Комисия

* Четвърти мониторингов доклад за България на Европейската комисия против расизма и нетолерантността (ЕКРН). Достъпен на https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Bulgaria/BGR-CbC-IV-2009-002-BGR.pdf
* Статистически данни за мигрантите и миграцията от Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/bg - Incitement in media content and political discourse in EU Member States. Contribution to the second Annual Colloquium on Fundamental Rights - November 2016. Report developed by FRA (European Agency for Fundamental Rights).
* FRA reports:
- Fundamental Rights Report 2016 (2016), http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2016
- Discrimination and hate crime against Jews in EU Member States: experiences and perceptions of antisemitism (2013), http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eumember-states-experiences-and
- Racism, discrimination, intolerance and extremism: learning from experiences in Greece and Hungary (2013), http://fra.europa.eu/en/publication/2013/racism-discrimination-intolerance-and-extremism-learningexperiences-greece-and (available in Greek and Hungarian)
- Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights (2012), http://fra.europa.eu/en/publication/2012/making-hate-crime-visible-european-union-acknowledging-victims-rights (available in English, French and German)

Изследвания и доклади от България

* “Езикът на омразата – проблем N1 на бежанците в България," изследване осъществено от Инстут за социална интеграция, достъпно на http://www.isi-bg.org/files/custom/Ezik%20Na%20Omrazata%20May%202017.pdf
* Годишен доклад за правата на човека в България през 2016, Български хелзински комитет, https://www.ngobg.info/bg/documents/7154/1900annual_bhc_report_2016_issn23676930_bg.pdf
* Изследване по темата „Влияние на бежанската криза върху българското общество и българската политика: страхове, но не омраза,“ осъществено с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт Бюро България Анализи, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/12571.pdf
* Изследване и анализ по темата „Бежанската вълна и предизвикателствата пред националната сигурност,“ осъществено от Института за стратегии и анализи, http://epicenter.bg/upfiles/ISA/ISA_konferencia_bejanci.pdf
* Обществено проучване и анализ на резултатите „Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 г.“ Доклад на Институт за отворено общество, София, http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Hate_speech_BG_2014.pdf
* Мониторингов доклад относно интеграциятa на лицата, получили международна закрила в Република България през 2014 г. Докладът е подготвен от фондация Мултикулти, http://multikulti.bg/wp-content/uploads/2013/06/monitoring_integration_refugees_2014_final1.pdf
* Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България, проучване и доклад на Център за изследване на демокрацията, София 2015г. file:///C:/Users/Galya/Downloads/ASSESS_National%20Report.pdf
* Доклад „България, ЕС и “бежанската криза.” Как да подобрим политиката на предоставянена международна закрила и интеграция на бежанците?“ Докладът е подготвен от Институт за европейски политики, http://eupolicy.eu/wp-content/uploads/2017/04/doklad_bejanci_final.pdf

Проекти

* „Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти“, изследване на разпространението на езика на омразата в българските медии. Изследването и публикацитя са осъществени по проект „От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България” - финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://antihate.europe.bg/sites/antihate.europe.bg/files/uploads/antihate_index.pdf
*„Социалната интеграция на бежанците – добри практики.“ Доклад по проект „Повишаване на институционалния капацитет на местната власт и прилагане на механизми за закрила на търсещи убежище”. Автори на изследването: Диана Ефтимова, Ива Лазарова и Ясен Лазаров. Проектът е реализиран от Института за развитие на публичната среда, с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа“, 2014 г. file:///C:/Users/Galya/Downloads/good_practices_report.pdf
* Проект МАNDOLA Мониторинг на езика на омразата онлайн http://mandola-project.eu/ Двугодишният проект се ръководи от Фондацията за изследване и технологии и се съфинансира по програмата „Права, равенство и гражданство” на Европейската комисия. Целта е да се повиши информираността на обществото относно разпространението на езика на омразата онлайн и да се стимулират крайните потребители да сигнализират, ако станат свидетели или жертви на такъв език.