НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Проектът се изпълнява от консорциум, съставен от 8 организации от 7 страни: Асоциация за развитие на София (България) – водещ партньор, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Италия), the Languages Company (Великобритания), Center for Peace (Хърватска), People in Need (Чешка република), Asociația Divers (Румъния), Associazione FORMA.Azione (Италия) и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Гърция).

 

 

Асоциация за Развитие на София (България)

 


АРС

Асоциация за развитие на София (АРС) е ресурсен център за изследвания, анализи, иновации и експеримент, който създава условия и насърчава постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, Столична община и академичните институции.Асоциацията е създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010г. Тя е независима организация, регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010 в обществена полза по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията започна своята работа като център за дебат на общински политики предимно в сферата на културата, но през последните 6 години се утвърди не само като иновативен хъб, а и като активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени политики, въвеждане на иновации и инвестиция в човешки капитал. Асоциация за развитие на София (АРС) е ресурсен център за изследвания, анализи, иновации и експеримент, който създава условия и насърчава постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, Столична община и академичните институции.Асоциацията е създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010г. Тя е независима организация, регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010 в обществена полза по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията започна своята работа като център за дебат на общински политики предимно в сферата на културата, но през последните 6 години се утвърди не само като иновативен хъб, а и като активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени политики, въвеждане на иновации и инвестиция в човешки капитал.

 

 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Италия)

 


I.U.L.M.

Istituto Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.) е основан през 1968 г. от Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, по почин на сенатор Карло Бо и професор Силвио Баридон. Като продължава да отделя специално внимание на динамиката в сферата на работата, Университетът IULM също така е отдаден на своята цел да предоставя на студентите си обучение в областта на културата чрез иновативни учебни курсове. Основан като отправна точка за преподаване в сферата на езиците и комуникациите, в момента той се превръща в център за върхови постижения в областта на туризма и културното наследство. Със своите 4 факултета, университетски курсове от първи и втори цикъл, множество магистърски и следдипломни курсове, университетът предлага пълна гама от курсове на всички равнища.

 

 

Езикова компания (Великобритания)

 


TLC

Езиковата компания (the Languages Company - TLC) е създадена през 2008 г., за да подкрепя Стратегията за националните езици в Англия. Нейните основни дейности за свързани с езиковата политика, педагогиката на езиковото обучение и езиковите ресурси. Тя има силни връзки с всички основни национални и международни организации, подкрепящи развитието на езиковите способности във Великобритания, в Европа и в света, например: Асоциацията за езиково обучение (Британски преподаватели по чужди езици), Университетския съвет за съвременни езици, CERCLES (Европейски езикови центрове), FIPLV (Федерация на международните учители), Съвета на Европа и ECML.

 

 

Център за мир (Хърватско)

 


Centre for Peace

Центърът за мир, ненасилие и човешки права – Осиек (Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights – Osijek) е създаден през 1992 г. с цел да допринесе за изграждане на устойчив мир и укрепване на културата на ненасилие в регион, който е бил разкъсван от война. Центърът за мир се занимава с нарушаването на човешките правата в своята собствена общност, с оказването на психо-социална подкрепа на ранените и с подготовката за мирното завръщане на разселените лица и бежанците. Мисията на Център за мир е да изгради общество, основано на културата на мира. Той работи за осъществяване на своята мисия чрез овластяване на хора, инициативи и организации на гражданското общество за отговорно участие в положителните социални промени, които допринасят за укрепване на гражданското общество и върховенство на закона.

 

 

Хора в нужа (Чешка република) 

 


People in need / OWIS program

Хора в нужда (People in Need) е основана през 1992 г. Организацията се фокусира върху защитата на човешките права, развитието и хуманитарната помощ, както и върху повишаването на информираността, формалните и неформални образователни системи в Чешката република и в чужбина. Един свят в училищата (OWIS) е образователна програма на Хора в нужда и има петнадесетгодишна история с формалното и неформалното образование, младежката гражданска ангажираност и чехословашките исторически проекти. Образователната онлайн платформа www.jsns.cz поддържа над 220 аудиовизуални уроци, базирани на документални филми, и се използва от младежи и учители в областта на формалното и неформалното образование.

 

 

Asociația Divers (Румъния)

 


Asociatia Divers

Diverse Association (Asociatia Divers) от 2007 г. насам насърчава познание, признание и уважение към многообразието (културно, етническо, социално, езиково, религиозно, полово и т.н.), изразени чрез справедливото зачитане на човешките права, демократичните ценности, равните възможности, ненасилието, всички поддържани чрез активна гражданска позиция. Асоциацията се стреми към приобщаващо, междукултурно общество, основано на европейски ценности, като същевременно опазва социалното и културното многообразие, така както се е развило в продължение на векове, със специален фокус върху въпросите, свързани с ромите и техните общности. За да постигне горните цели, мултикултурният екип на Асоциацията, включващ и доброволци, осъществява многогодишни програми (НПО ресурсен център, Център за социално включване, Многообразието – още една възможност за бъдещо национално междукултурно отборно първенство за деца, Академия на унгарските жени), паралелно с други специфични краткосрочни проекти, финансирани от ЕСФ, Норвежкия фонд и други източници.

 

 

Associazione FORMA.Azione (Италия)

 


FORMA.Azione
FORMA.Azione е обучителен център за възрастни и за професионално образование и обучение, който е основан през 1997 г. Организацията се управлява от трима партньори и има щат от дванадесет души, работещи като наставници, мениджъри на европейски проекти в областта на професионалното образование и обучение, административен персонал и сътрудници. Освен това организацията е: - Сертифицирана по ISO 9001 от 2002 г.; - Акредитиран регионален обучителен център от 2003 г.; - Широка мрежа от партньорства с публични институции, частен бизнес, професионални регистри, обучителни центрове за учене през целия живот,организации от третия сектор; - Член на EPRA и EfVET; - Над 500 външни експерти и консултанти.

 

 

Община Агии Анаргири–Каматеро (Гърция) 

 


AAK

Община Агии Анаргири-Каматеро (Municipality of Agii Anargiri-Kamatero) е създадена от сливането на два отделни града, а именно Агии Анаргири и Каматеро. Общината е разположена в центъра на западната част на Атина. Тя се стреми да се развива като модерна, новаторска община, която е в състояние да предлага услуги на високо ниво за своите почти 63 000 жители. Общинската администрация се стреми да предлага на своите жители най-добрите възможни услуги в много области като социални грижи, човешки права, здравеопазване, превенция, образование, култура и др.